Cookie beleid v.v. Steensel

De website van v.v. Steensel is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Gedragsregels

Gedragsregels

V.V. Steensel wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van de voetbalsport vinden we belangrijk.

V.V. Steensel wil actief werken aan de bewustwording bij spelers, begeleiders, trainers, en ouders/verzorgers op dit vlak. Onze vereniging moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen voetballen. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels. Met name de trainers, begeleiders en ouders/verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van gedragsregels. Bij overtreding van de regels kunnen sancties volgen.

Hoofdregels

Iedereen is welkom.

Wij zorgen voor een positieve sfeer en sportief klimaat.

Wij tonen waardering voor de scheidsrechter.

Wij laten kinderen hun spel spelen.

Wij gaan zorgvuldig om met onze accommodatie en materialen.

Als er problemen zijn maken we er melding van.

Wij vloeken, schelden en pesten niet.

Wij spreken elkaar aan op verkeerd gedrag.

Wij discrimineren niet.

De gedragsregels gelden voor alle leden. Voor iedereen geldend zijn de algemene gedragsregels opgesteld (dus voor leden, bezoekers, zowel senioren als jeugd) en per doelgroep (spelers, trainers, begeleiders, ouders/verzorgers) zijn specifieke gedragsregels opgesteld.

Over wie gaat het:
Iedereen die lid is, lid wil worden, dan wel als trainer/leider/vrijwilliger bij V.V. Steensel wil werken, moet van de gedragscode op de hoogte zijn. Voor jeugdleden geldt bovendien dat ook de ouders/verzorgers op de hoogte moeten zijn van de gedragscode. De gedragsregels moeten door iedereen binnen de vereniging worden uitgedragen en nageleefd. We moeten elkaar hierop kunnen en durven aanspreken. Goede omgangsvormen vormen het uitgangspunt voor ons handelen.

Wat zijn onze algemene uitgangspunten:

 • Voetbal is een teamsport, die je met elkaar en met de tegenstander gezamenlijk beoefent. Zonder samenspel geen voetbal en zonder tegenstander geen voetbal.
 • We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander.
 • We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn.
 • We hebben altijd respect voor de scheidsrechter, ook als deze een fout maakt. De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan.
 • Sport is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers. Bij een teamsport is de speler er voor het team en het team is er voor de speler.
 • Door sport leren mensen hun grenzen ontdekken en verleggen.
 • Sport geeft mensen zelfkennis en zelfvertrouwen.

De trainer, coach en begeleider:

 • De begeleiders moeten zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de voetballer zich veilig voelt.
 • De begeleiders onthouden zich ervan de voetballers te bejegenen op een wijze die de voetballer in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de voetballer door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 • De begeleiders onthouden zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de voetballer.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige voetballer tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag de voetballer niet op een zodanige wijze aanraken dat de voetballer en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 • De begeleider zal tijdens trainingen, wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de voetballer en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de kantine.
 • De begeleider heeft de plicht de voetballer te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) voetballer behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De begeleider zal de voetballer geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de voetballer die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de voetballer is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.
 • Heeft een voorbeeldfunctie voor het team.
 • Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers, scheidsrechters, grensrechters en tegenstanders.
 • Is op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden.
 • Ontvangt de (leiders van de) tegenpartij en de scheidsrechter.
 • Verzorgt in overleg met de trainer de opstelling en coaching van het team tijdens de wedstrijden. Zorgt voor toezicht in de kleedkamer zowel uit als thuis.
 • Is verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal (kleding, ballen, waterzak).
 • Is verantwoordelijk voor het regelen van het vervoer bij uitwedstrijden.
 • Verzorgt het invullen en verder afhandelen van het wedstrijdformulier via de wedstrijdzakenapp.
 • Van een begeleider wordt verder ook verwacht dat deze:
  Geen alcohol (en ook geen tabak) gebruikt tijdens het begeleiden van een team.
 • Het opruimen van de doelen, het opklappen van de netten en de hoekvlaggen organiseert als er geen wedstrijd meer wordt gespeeld.
 • Zorgt voor het schoonmaken van de kleedkamer zowel uit als thuis.
 • Indien mogelijk de trainingen van zijn team bezoekt.
 • Deelneemt aan de leidersvergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de vereniging worden georganiseerd.
 • Wangedrag of andere problemen rapporteert aan de desbetreffende coördinator, contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging. Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht.

Op en rond het sportcomplex:

 • Het sportcomplex is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft. Er wordt geen glas- en aardewerk mee naar buiten genomen. Zitten doen we op de daarvoor bestemde stoelen, dus niet op tafels.
 • Velden zijn geen oversteekplaats, maar zijn om op te voetballen. Loop dus om het veld heen als je naar de andere kant moet.
 • Blijf achter de hekken/reclameborden tijdens een wedstrijd.
 • Voetbalschoenen zijn niet toegestaan in de kantine.
 • Fietsen en brommers worden in de daarvoor bestemde rekken in de fietsenstalling geplaatst. Auto’s worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein.
 • De toegangen naar de velden in het belang van de veiligheid vrijhouden.
 • Matig je snelheid in de nabijheid van het sportcomplex.
 • Degene die zich hier niet aan houdt wordt op dat gedrag aangesproken.

De speler:

 • Is bereid zich voor de vereniging in te zetten. Is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt zijn medespelers in het veld.
 • Neemt in principe deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt zich tijdig af bij trainer/leider als niet aan de training of de wedstrijd kan worden deelgenomen.
 • Is bij de training minimaal 5 minuten voor aanvang aanwezig.
 • Is voor een wedstrijd op het aangegeven tijdstip aanwezig.
 • Draagt tijdens wedstrijden het tenue van V.V. Steensel, maar niet tijdens de trainingen.
 • Heeft respect voor de tegenstander, de leider en het publiek.
 • Accepteert de beslissingen van de scheidsrechter en de grensrechters ook al is de speler het daar niet mee eens.
 • Is zuinig op alle materialen die je mag gebruiken, dus ook op de velden en kleedkamers.
 • Klopt vuile schoenen buiten de kleedkamer uit (niet tegen de muren) en maakt ze schoon alvorens de kleedkamer in te gaan.
 • Dient na wedstrijd te douchen. Heeft de gelegenheid na de de training te douchen.
 • Helpt desgevraagd mee met schoonmaken van de kleedkamer.
 • Meldt aan de leider of vertegenwoordiger van de vereniging als iets kapot is gegaan.
 • Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer, maar geeft deze in bewaring bij de trainer of begeleider.
 • Helpt desgevraagd mee met het verzamelen van materialen na de training.
 • Komt een speler niet naar de training en/of wedstrijd zonder tijdig af te melden dan bepaalt een trainer of begeleider of de speler al of niet bij de volgende wedstrijd mag voetballen.

De ouder/verzorger:

 • Is een goed supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om het veld.
 • Blijft tijdens de wedstrijd achter de hekken/reclameborden en/of buiten de lijnen van het veld. Houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team door trainers en begeleiders (en komt dus ook niet in
 • de kleedkamer tijdens de rustpauze tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de begeleiding). Van de ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij:
 • Spelers positief aanmoedigen, maar geen technische en tactische aanwijzingen geven.
 • Helpen bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd.
 • Er voor zorgen dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd.
 • Er op toe zien dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd.
 • Op tijd de contributie voldoen.
 • Kritiek, op- en/of aanmerkingen op training, begeleiding of organisatie kan worden gemeld bij de desbetreffende coördinator, contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging.

De vrijwilliger:

 • Voor elke vrijwilliger, wel of niet voetbalbetrokken, geldt dat zij een belangrijke rol spelen in het slagen van de gedragsregels. Een belangrijk voorbeeld natuurlijk, maar, zoals hieronder benoemd, ook de vrijwilliger
 • maakt afspraken met de club.
 • Dient er op toe te zien dat de ruimtes die gebruikt worden tijdens de activiteiten netjes en schoon worden achtergelaten.
 • Neemt bij constatering van wangedrag, overtredingen van de gedragscode e.d. contact op met de begeleider van het desbetreffende team of indien dit niet mogelijk is met een vertegenwoordiger van de vereniging.
 • Fungeert als voorbeeld en gedraagt zich te allen tijde sportief. Maakt geen opzettelijke verbale of non-verbale beledigingen naar anderen, kwetst niemand opzettelijk.
 • Heeft respect voor anderen en is zuinig op kleding en materialen van V.V. Steensel.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!